Evaporite unit/s name: Hettangian Evaporites Unit

ID Name
#142 Albufeira
#141 Espiche
#139 Faro
#138 Loulé
ID Name