Age of evaporite flow: Burdigalian to Tortonian

ID Name
#027 Alloz
#026 Estella
#023 Guernika
ID Name